INFORMACJE

Zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Traston S.A. jako spółki przejmowanej publikuje Plan Połączenia tej Spółki ze spółką Emmerson Inwestycje Sp. z o.o. wraz z jego załącznikami. Plan zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia.
Plan połączenia Emmerson Inwestycje i Traston 30/09/2016

O NAS

Spółka Traston SA powstała w sierpniu 2007 roku. Zarząd, jak również kadrę zarządzającą Spółki stanowią menedżerowie z długoletnim doświadczeniem zdobytym na największych budowach w kraju i za granicą. Głównym celem działalności spółki jest świadczenie usług budowlano-montażowych na poziomie gwarantującym stały wzrost zadowolenia Klientów. Głównymi obszarami działalności jest generalne wykonawstwo: - budynków mieszkalnych wielorodzinnych do 5 000m2 p.u.m., - osiedli budynków jednorodzinnych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od projektu, wykonawstwo aż po odbiór i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń. Spółka świadczy usługi związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

WŁADZE


Prezes Zarządu
Tadeusz Popławski

Członek rady
nadzorczej
Marek Krajewski

Członek rady
nadzorczej
Krzysztof Zychowicz

Członek rady
nadzorczej
Marcin Lichosik

KONTAKT

TRASTON S.A.
Warszawa 01-040,
ul. Stawki 40
tel. 22 828 92 96
Traston Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa wpisan do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291511, NIP 1132686360, REGON 141073113, kapitał zakładowy 500 000.00 złotych